Эссе

Елбасының жолдауында «Қазақстанның болашағы – бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай білім берсеңіздер, Қазақстан сол деңгейде болады.

Бүгінгі таңда бастауышты заманауи талапқа сай жаңаша оқытуға көп көңіл бөлінуде. Мемлекеттік тұрғыда бастауыш буынды оқыту, теориялық-материалдық базасын нығайту басты мақсат болып отыр. Елбасы тапсырмасын орындауда негізгі салмақ бастауыш сынып мұғалімдері мен оқытушыларына түсетіні анық.

Қазақстанның қазіргі кезеңдегі білім беру саясаты, әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуіне байланысты, ең алдымен мектепке дейінгі білім беру жүйесіне бала қабілетін ашатын алғашқы саты ретінде жоғары талаптар қояды және жаңа, тиімді психологиялық-педагогикалық тәсілдерді жедел іздестіруді көздейді.

Выражаем благодарность за организацию на высоком уровне курсов по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК на базе средней школы № 3 города Есиля с 4 по 29 апреля 2016 года. 

Центром уровневых программ филиала АО НЦПК «Өрлеу» «Института повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области» для оказания методической и консультационной помощи в посткурсовой период сертифицированным педагогам школ г. Кокшетау и ОСШИОД №3 проведен методический