Білім мекемелері ұжымдарын ынтымақтастыққа шақырамыз!

Сіздерге табыс және жаңа идеялар тілейміз!

Приглашаем коллективы образовательных учреждений и педагогов

к сотрудничеству! Успехов Вам и новых идей!

Назарларыңызға! Біздің басылымға жіберген барлық материалдар авторлық редакциямен жарияланады.

Важно! Все материалы, присылаемые для размещения в нашем издании, публикуются в авторской редакции.

  

«EDUCATION ÁLEMI» желілік басылымында жариялау үшін ғылыми және оқу-әдістемелік материалдарды рәсімдеуге қойылатын ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР»

/Автор үшін ақпарат/

Маңызды! Біздің басылымда орналастыру үшін жіберілетін барлық материалдар авторлық редакцияда жарияланады.

Жарияланым үшін материалдың электрондық нұсқасы Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. адресіне жіберіледі.

 1. Авторлық нұсқау. Оң жақ жоғарғы бұрышында автордың тегі, аты, әкесінің аты (толық) көрсетіледі. Төменде-қызметі және жұмыс орны, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі (бар болса), тұратын жері - ел, Аймақ (облыс/аудан/қала/елді мекен); автордың ұялы телефон нөмірі көрсетіледі.
 2. Бір интервалдан кейін материалдың атауы (тақырыбы) бас әріптермен, жартылай қалың шрифтпен, соңында тыныс белгілерінсіз, ортасында тураланады.
 3. Бір интервалдан кейін материалдың негізгі мәтіні теріледі. Мәтін MS Word форматында терілуі тиіс, шрифт Times New Roman / Times New Roman Kaz, өлшемі - 14 кегль, барлық өрістері 2 см, жоларалық интервал бір, абзац 1,25, ені бойынша тегістелуі тиіс.
 4. Көлемі 5 бетке дейін.
 5. Мәтінде кестелер, схемалар, суреттер, графиктер орналастырылуы мүмкін. Қаріп өлшемі-12, міндетті түрде қол қою, тақырып жазылу керек. Егер автор бірнеше кестелерді, сызбаларды, суреттерді және т.б. пайдаланса, олар мәтінде орналастыру реттілігімен нөмірленеді. Мәтінде оларға сілтемелер келтіріледі: мысалы, (бұдан әрі-сурет.1).
 6. Жұмыстың соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі міндетті. Тізім библиографиялық сипаттама ережелеріне сәйкес ресімделуі тиіс. Дереккөздер сол ретпен көрсетіледі, онда олар мәтінде пайдаланылады, онда сандармен нөмірленеді (мысалы [4] немесе [4, б. 25]).

Материалдың мәтіні тексерілуі және редакциялануы тиіс. Ұсынылған материалдың мазмұны үшін авторлар жауап береді (авторлық құқықты сақтау ережесін қараңыз).

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к оформлению научных и учебно-методических материалов ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «EDUCATION ÁLEMI»

/Информация для автора/

 Важно! Все материалы, присылаемые для размещения в нашем издании, публикуются в авторской редакции.

 Для публикации отправляется электронный вариант материала на e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Указание авторства. В правом верхнем углу указывается фамилия, имя, отчество автора(-ов) (полностью). Ниже – должность и место работы, ученое звание, ученая степень (при наличии), место проживания - страна, регион (область/район/город/населенный пункт); номер мобильного телефона автора.

 1. Через один интервал название материала (тема) прописными буквами, полужирным шрифтом, без знаков препинания в конце, с выравниванием по центру.
 2. Через один интервал набирается основной текст материала. Текст должен быть набран в формате   MS Word, шрифт Times New Roman / Times New Roman  Kaz, размер - кегль 14, все поля по 2 см, межстрочный интервал одинарный, абзац 1,25, выравнивание по ширине.
 3. Объем до 5 страниц.
 4. В тексте возможно размещение таблиц, схем, рисунков, графиков. Размер шрифта для них – 12, обязательны подписи, заголовки. Если автор использует несколько таблиц, схем, рисунков и др., они нумеруются в последовательности размещения в тексте. В тексте приводятся отсылки к ним: например, (далее Рис.1).
 5. Обязателен в конце работы Список использованной литературы. Список должен быть оформлен в соответствии с правилами библиографического описания. Источники указываются в той же последовательности, в котрой они используются в тексте, где нумеруются цифрами (например [4] или [4, с.25]).
 6. Текст материала должен  быть проверен и отредактирован. За содержание представленного материала ответственность несут авторы (см. Правила соблюдения авторских прав).

Интернеттегі авторлық құқық. Авторлық құқықты сақтау ережелері.

1. Авторлық құқық беру шығарма құрылғаннан кейін бірден туындайды. Авторлық құқық иесі туындысын бірінші болып (баспа түрінде, сөйлеген сөзінде, Интернетте, депозит бойынша) жариялаған тұлға болады. Авторлық белгі © міндетті емес.

2. Дәйексөздерге коммерциялық емес мақсатта автор мен баспаға сілтеме жасап, олардың келісімінсіз (егер өзгеше келісілмесе) жол беріледі.

3. Басқа адамдардың материалдарын өз жұмысында қолданған кезде, дереккөзге сілтеме жасаңыз.

4. Интернетте белгілі бір адамдардың (жеке тұлғалардың) суреттері бар фотосуреттерді жариялау үшін автордың немесе баспаның рұқсатын алу керек.

5. Ресми құжаттар авторлық құқыққа жатпайды.

6. Жарияланған материалдың авторы авторлық құқықтың сақталуына толық жауап береді.

 

Авторское право в Интернете. Правила соблюдения авторских прав.

1. Авторские права возникают сразу после создания произведения. Обладателем авторских прав становится тот, кто первым опубликует произведение (в печати, в выступлении, в Интернете, путем депонирования). Авторский знак  © не обязателен.

2. Цитирование в некоммерческих целях со ссылкой на автора и издательство допускается без их согласия (если не оговорено противное).

3. При использовании чужих материалов в своей работе ссылаться на источник.

4. Для публикации в Интернете фотографий с изображением конкретных людей (физических лиц) необходимо получить разрешение автора или издателя.

5. Официальные документы не являются объектами авторского права.

6. Автор публикуемых материалов несет полную ответственность за соблюдение авторских прав.

 

Байланыс мәліметтері / Контакты

Материалдарды қабылдау/ Прием материалов

Сертификаттарды алу/ Получение сертификатов

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.